Послуги

Послуги, які надає наша компанія, є різноплановими - від поточної роботи за окремими завданнями клієнтів до супроводу масштабних корпоративних проектів.

КОРПОРАТИВНА ПРАКТИКА

Ця практика традиційно займає провідне місце у дiяльностi компанiї. Адвокати «Моор & партнери» консультують клiєнтiв щодо питань створення юридичних осiб, розробляють установчі документи, супроводжують угоди з придбання, злиття, поглинання, реорганiзацiї юридичних осіб різних організаційно-правових форм. Ми також маємо значний досвiд проведення комплексного юридичного аудиту. Одним iз напрямкiв роботи нашої компанiї є захист прав акцiонерiв (як мажоритарних, так i мiноритарних).

Адвокати компанії спецiалiзуються на представництвi iнтересiв в органах державної влади, що здiйснюють реєстрацiйнi процедури, а також Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фондi держмайна України. Наш досвiд надання юридичних послуг у сферi корпоративної практики включає також вирішення питань:

створення структурних пiдроздiлiв iноземних компанiй;

розробки внутрiшнiх корпоративних документiв;

корпоративного управлiння;

корпоративних фiнансів;

операцій із цiнними паперами;

приватизацiї об’єктів державної та комунальної власності.

НЕРУХОМIСТЬ ТА БУДIВНИЦТВО

Фахівці компанiї «Моор & партнери» здобули значний досвiд юридичного супроводу операцiй клiєнтiв з об’єктами нерухомого майна. Зокрема ми здiйснюємо розробку та правовий аналiз договорiв купiвлi-продажу, оренди нерухомостi, представляємо iнтереси клiєнтiв пiд час укладення угод, надаємо клієнтам комплекснi послуги пiд час придбання або вiдчуження нерухомого майна.

Адвокатська компанія «Моор & партнери» також активно працює у сферi супроводу iнвестування у нерухомiсть, наші квалiфiкованi юристи надають консультацiї щодо набуття клiєнтами права власностi на об’єкти нерухомого майна за iнвестицiйними проектами. Значну частину проектів становлять супровід будiвництва, включаючи проектування, набуття права на земельні дiлянки, розробка та юридичне забезпечення механiзмiв залучення у будiвництво фінансових ресурсів iнвесторiв.

Наш досвiд у сферi нерухомостi та будiвництва включає також такi напрями юридичних послуг:

консультування щодо оподаткування операцiй з нерухомим майном;

юридичне забезпечення проектування та будiвництва нерухомостi;

розробка та впровадження фiнансово-правових механiзмiв залучення у будiвництво коштiв iнвесторiв;

юридичне забезпечення передачi/отримання у заставу нерухомого майна (iпотека);

представництво у судах прав та інтересів клiєнтiв щодо об’єктів нерухомостi.

СУДОВА ПРАКТИКА

Захист порушених або оспорюваних прав часто може бути здiйснений лише в судовому порядку. Одним з прiоритетних напрямiв дiяльностi Адвокатської компанiї «Моор & партнери» є ефективне представництво iнтересiв клiєнтiв у судах. Дiяльнiсть компанiї зорiєнтована на практичне застосування законодавства з метою результативного судового розгляду справи, вiдновлення порушених прав та усунення наслідків порушення iнтересiв клiєнтiв.

Компанiя здiйснює представництво iнтересiв клiєнтiв у судах загальної юрисдикцiї на всiй територiї України, у тому числі у Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховному Судi України.

Ми також здiйснюємо представництво iнтересiв клiєнтiв на всiх стадiях виконавчого провадження, що включає забезпечення виконання рiшень, прийнятих українськими судами, а також визнання та виконання в Українi рiшень мiжнародних комерцiйних арбiтражiв та iноземних судiв.

ОПОДАТКУВАННЯ

Адвокати компанiї «Моор & партнери» здобули значний досвiд представництва iнтересiв клiєнтiв у сферi оподаткування. Зокрема, ми консультуємо наших клiєнтiв щодо сплати податкiв при операцiях з iмпорту та експорту товарiв, робiт i послуг, злиттi та поглинаннi компанiй тощо.

Наша компанiя також залучає високопрофесiйних аудиторiв для надання вiдповiдних висновкiв з питань оподаткування.

Фахівці компанiї здiйснюють ефективне податкове планування. Ми також надаємо юридичнi послуги у випадку виникнення пов’язаних з оподаткуванням спорiв з органами державної податкової служби.

Особливе мiсце у нашiй практицi займає практика у сферi застосування угод про уникнення подвiйного оподаткування, укладених Україною з iншими державами. Загалом «Моор & партнери» здiйснює представництво та захист iнтересiв клiєнтiв у таких напрямах:

консультуємо щодо оподаткування господарської дiяльностi резидентiв України i нерезидентiв;

здiйснюємо комплексне податкове планування;

представляємо iнтереси клiєнтiв в органах державної податкової служби;

здiйснюємо захист прав платникiв податкiв пiд час податкових перевiрок;

представляємо iнтереси клiєнтiв у судах у спорах з органами державної податкової служби.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНIСТЬ

Адвокати компанiї «Моор & партнери» консультують клiєнтiв з питань захисту авторських та сумiжних прав, товарних знакiв, винаходiв, промислових зразкiв, iнших об’єктiв iнтелектуальної власностi. Ми маємо великий досвiд роботи у веденнi судових справ, що стосуються захисту прав iнтелектуальної власностi, включаючи справи, пов’язанi з незаконним використанням товарних знакiв, порушенням сумiжних прав, прав на публiчне використання, прав, а також справ, які вимагають застосування антимонопольного законодавства та законодавства про недобросовiсну конкуренцiю. Наша компанiя займається реєстрацiєю знакiв для товарiв та послуг, пiдготовкою та реєстрацiєю лiцензiйних договорiв про передачу прав на винахiд, торговельнi марки, промисловi зразки, ноу-хау, програмне забезпечення та iнше. Адвокати компанiї надають консультацiї, ведуть переговори i супроводжують укладення договорiв усiх видiв про передачу об’єктів iнтелектуальної власностi, включаючи лiцензiйнi договори, договори про передачу права власностi.

Компанiя активно спiвпрацює з Державним департаментом iнтелектуальної власностi України, а також патентними повiреними.

Адвокатська компанiя «Моор & партнери» надає такi послуги у сферi захисту iнтелектуальної власностi:

судовий захист авторських прав;

юридичний супровiд процедури розробки торговельних марок;

реєстрацiя знакiв для товарiв та послуг, торговельних марок;

захист зареєстрованих знакiв для товарiв та послуг вiд незаконного використання;

пiдготовка та реєстрацiя лiцензiйних договорiв про передачу прав на винахiд, торговельнi марки, промисловi зразки, ноу-хау, програмне забезпечення.

МIЖНАРОДНА ТОРГIВЛЯ

Успiшний більш ніж п’ятнадцятирiчний досвiд роботи адвокатів компанiї «Моор & партнери» на ринку юридичних послуг України включає супровід рiзноманiтних бiзнес-проектiв у сферi мiжнародної торгiвлi. Наші правники мають значний досвiд представництва iнтересiв iноземних та вiтчизняних юридичних осiб у сферi транснацiонального комерцiйного обороту. У разi виникнення спорiв мiж контрагентами ми докладаємо усiх зусиль для їх позасудового врегулювання, а так само маємо значний досвiд представництва iнтересiв наших клiєнтiв у мiжнародних судових установах та арбiтражах.

Коло питань у сферi мiжнародної торгiвлi, щодо яких ми надаємо послуги, включає:

юридичний супровiд укладення та виконання договорiв (контрактiв) мiжнародної купiвлi-продажу товарiв, робiт, послуг;

мiжнароднi розрахунки;

питання подвiйного оподаткування;

мiжнароднi перевезення;

мiжнародно-правове регулювання ринку цiнних паперiв;

представництво iнтересiв iноземних фiзичних та юридичних осiб у нацiональних та мiжнародних судових установах та комерційних арбiтражах.

IНОЗЕМНI IНВЕСТИЦIЇ

Одним з прiоритетних напрямiв у практицi адвокатської компанiї «Моор & партнери» є юридичний супровiд iнвестицiйної дiяльностi iноземних компанiй в Українi.

Наші правники надають консультацiї з усiх питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi виникають у процесi господарської дiяльностi в Українi, зокрема щодо:

надання суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України послуг iноземним суб’єктам господарської дiяльностi, в тому числi виробничих, транспортно-експедицiйних, страхових, консультацiйних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, управлiнських, облiкових, аудиторських, юридичних, туристичних тощо;

спiльної пiдприємницької дiяльності за участю iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, що включає створення спiльних пiдприємств рiзних видiв i форм, проведення спiльних господарських операцiй та спiльне володiння майном як на територiї України, так i за її межами;

пiдприємницької дiяльності на територiї України, пов’язаної з наданням лiцензiй, патентiв, ноу-хау, торговельних марок та iнших нематерiальних об’єктiв власностi з боку iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi;

орендних, в тому числi лiзингових, операцiй за участю нерезидентiв;

аналiзу договiрних схем iноземного iнвестування;

iнвестицiй в корпоративнi права українського резидента;

придбання нерезидентами нерухомостi в Українi та правового статусу землi пiд нерухомiстю, що належить нерезиденту;

правових аспектів митного регулювання.

ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Фахівці Адвокатської компанiї «Моор & партнери» мають значний досвiд надання юридичних послуг у сферi випуску та обiгу цiнних паперiв. Наші адвокати є провідними спецiалiстами у галузi операцiй з цiнними паперами, i надають, зокрема, такi юридичнi послуги:

органiзацiя та проведення первинної передплати на акцiї; пiдготовка пакету документiв, необхiдного для здiйснення емiсiї акцiй; правовий супровiд реєстрацiї випуску акцiй у Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України; складання звiтiв про результати пiдписки на акцiї;

консультування щодо ведення реєстрiв власникiв iменних акцiй;

розробка та юридична експертиза договорiв, предметом яких є операцiї з цiнними паперами (купiвлi-продажу, дарування, передплати на акцiї, вiдкриття рахунку в цiнних паперах, обслуговування розмiщення та обiгу цiнних паперiв тощо), а також договорiв, якими врегульованi стосунки наших клiєнтiв iз професiйними учасниками фондового ринку;

представництво iнтересiв клiєнтів у судах при розглядi спорiв, пов’язаних iз випуском та обiгом цiнних паперiв;

юридичний супровiд випуску облiгацiй; пiдготовка пакету документiв для здiйснення випуску облiгацiй; реєстрацiя випуску облiгацiй у Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України; складання звiтiв про результати розмiщення облiгацiй.

Ми також проводимо юридичний аудит компанiй-емiтентiв та за його результатами надаємо вiдповiднi експертнi висновки.

Наша компанiя представляє iнтереси клiєнтiв у вiдносинах iз професiйними учасниками фондового ринку (торговцями цiнними паперами, депозитарними установами, зберiгачами, реєстраторами тощо), а також здiйснює представництво та захист прав i законних iнтересiв клiєнтiв у Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ТА КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО

Ми маємо значний досвiд представництва iнтересiв клiєнтiв у сферi антимонопольного регулювання та захисту конкуренцiї в Українi.

Зокрема, адвокати компанiї представляють iнтереси в органах антимонопольного регулювання та контролю, здiйснюють правове забезпечення економiчної концентрацiї суб’єктiв господарювання (злиття, приєднання, придбання контролю над суб’єктами господарювання).

Сферою дiяльностi компанiї охопленi також питання антимонопольного регулювання при реалізації господарюючими суб’єктами різноманітних угод, до яких вiдноситься:

захист i представництво iнтересiв клiєнтів в органах антимонопольного регулювання i контролю;

юридичний супровiд економiчної концентрацiї суб’єктiв господарювання (злиття, приєднання, придбання контролю над суб’єктами господарювання, призначення на керiвнi посади компанiї осiб, які займають аналогiчнi посади в iнших компанiях тощо);

отримання необхiдних дозволiв, попереднiх висновкiв в органах антимонопольного регулювання i контролю для проведення економiчної концентрацiї чи здiйснення узгоджених дiй;

консультування з питань використання найбiльш рацiональних схем придбання компанiй чи контролю над компанiями, концентрацiї капiталiв;

представництво i захист iнтересiв клiєнта при розглядi справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАНЯ. НАФТА I ГАЗ. АВІАЦІЯ.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Наші адвокати та юристи здобули значний досвiд представництва iнтересiв клiєнтiв у тих сферах господарської дiяльностi, в яких здійснюється особливе державне регулювання. Зокрема це включає досвiд юридичного супроводу отримання клiєнтами лiцензiй, необхiдних для здiйснення певних видiв господарської дiяльностi. Адвокати компанiї «Моор & партнери» фахово та ефективно представляють iнтереси клiєнтiв у відповідних органах державної влади.

Значне мiсце у дiяльностi компанiї займає правове обслуговування компанiй, сферою дiяльностi яких є нафтогазовий комплекс. Багатий досвід в цій сфері напрацьовано завдяки роботі з такими потужними учасниками нафтогазового ринку України, як Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», Дочiрня компанiя «Газ України», Дочiрня компанiя «Укртрансгаз».

Адвокати компанiї «Моор & партнери» є знаними фахiвцями у сферi юридичної регламентації авiацiйної дiяльностi та авiаперевезень в Українi. Ми надаємо послуги авiакомпанiям щодо представництва їхніх iнтересiв в органах державної влади та судах.

Значний досвiд захисту iнтересiв клiєнтiв здобуто у сферi у електроенергетицi. Наші адвокати представляють iнтереси клiєнтiв у Нацiональнiй комiсiї регулювання електроенергетики, надають юридичнi послуги акцiонерам ряду українських енергопостачальних компанiй (обленерго).

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. МОБIЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Вже тривалий час адвокати компанiї «Моор & партнери» консультують клiєнтiв у сферi телекомунiкацiй. Зокрема, ми маємо досвiд супроводження проектiв, пов’язаних iз прокладанням телекомунiкацiйних мереж та доступом до них. Компанiя ефективно здiйснює представництво iнтересiв клiєнтiв щодо отримання лiцензiй, необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, зокрема у сферi Інтернет та ІP-телефонiї. Компанiя «Моор & партнери» має досвiд представництва iнтересiв клiєнтiв у Нацiональнiй комiсiї з питань регулювання зв’язку (НКРЗ), яка здiйснює нагляд за ринком телекомунiкацiй i контроль якостi телекомунiкацiйних послуг, тарифне регулювання у сферi телекомунiкацiй та встановлює порядок взаєморозрахункiв мiж операторами телекомунiкацiй, а також застосовує до суб’єктiв ринку адмiнiстративнi стягнення.

Нашим клiєнтом є Український державний центр радiочастот «Укрчастотнагляд», метою дiяльностi якого є забезпечення умов ефективного користування радiочастотним ресурсом України в iнтересах усiх категорiй та груп користувачiв, створення для впровадження в Українi та подальшого розвитку телекомунiкацiйних технологiй з використанням радiочастотного ресурсу.

Ми консультуємо операторiв мобiльного та кабельного зв’язку щодо положень українського законодавства у сферi телекомунiкацiй, здiйснюємо представництво їх iнтересiв у стосунках з iншими операторами та органами державного регулювання.

ВИБОРЧЕ ПРАВО

Адвокатська компанiя «Моор & партнери» є визнаним лідером щодо надання комплексних послуг у сфері виборчого права. Наші адвокати та юристи мають значний досвiд з представництва iнтересiв клiєнтiв у кампаніях під час парламентських, президентських та місцевих виборів. Найбільш відомим досягненням наших юристiв стала участь у правовому супроводi президентської кампанiї у штабi кандидата на пост Президента України Вiктора Ющенка пiд час президентських виборiв 2004 року.

Наш досвiд у сферi виборчого права включає у себе правовий супровiд виборчих кампанiй як окремих кандидатiв на виборчi посади, так i правовий супровiд участi полiтичних партiй та блокiв у виборах рiзних рiвнiв: вiд мiсцевого до загальноукраїнського. Зокрема, нашi юристи здiйснювали правове забезпечення передвиборчої кампанiї блоку полiтичних партiй «Наша Україна» пiд час виборiв до Верховної Ради України 2006 року.

Ми здiйснюємо комплексний правовий супровiд передвиборчої кампанiї клiєнтiв, що включає у себе: пiдготовку документацiї, необхiдної для реєстрацiї кандидатiв; консультування з усiх питань ведення виборчої кампанiї, представництво iнтересiв кандидатiв у територіальних, окружних виборчих комiсiях та, у разi необхiдностi, у Центральнiй виборчiй комiсiї.

Адвокати компанiї «Моор & партнери» є досвiдченими фахiвцями представництва iнтересiв клiєнтiв у судах з приводу захисту їхніх порушених чи оспорюваних прав у виборчому процесi. Зокрема ми маємо позитивний досвiд захисту прав клiєнтiв пiд час виборчих кампанiй у місцевих загальних, окружних та апеляційних адміністративних судах, Вищому адмiнiстративному судi України та Верховному Судi України.

Ми також здобули великий досвід розроблення та впровадження навчальних програм підготовки членів виборчих комісій, офіційних спостерігачів, представників юридичних служб партій та кандидатів на виборах.

Фахівці компанії постійно запрошуються Венеціанською комісією Ради Європи, Міжнародним Республіканським Інститутом (США), Національним Демократичним Інститутом (США), Організацією з безпеки в співробітництва в Європі в якості експертів цих інституцій для участі у заходах як в Україні, а так само в інших державах Європи та Азії. «Географія» міжнародної виборчої практики наших експертів включає Молдову, Македонію, Азербайджан, Казахстан. Афганістан та Йорданію.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Наші адвокати та юристи здобули значний практичний досвід представлення інтересів юридичних та фізичних осіб у Європейському суді з прав людини. Зокрема ми надаємо послуги щодо:

підготовки заяв до Європейського суду, які стосуються порушень передовсім статей 5 (право на свободу та особисту недоторканність особи), 6 (право на справедливий судовий розгляд), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя, свого житла і кореспонденції), 10 (право на свободу вираження поглядів), 11 (право на свободу зібрань та об’єднань), статті 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту), статті 14 (заборона дискримінації), статті 1 Протоколу № 1 (право власності), статті 2 Протоколу № 1 (право на освіту), статті 3 Протоколу № 1 (право на вільні вибори) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

представлення інтересів клієнтів у контактах з Європейським судом та у відносинах з компетентними державними органами України;

звернення до Верховного Суду України із заявою про перегляд судових рішень за винятковими обставинами після винесення рішення Європейським судом з прав людини.

СУСПIЛЬНА ДIЯЛЬНIСТЬ

Небайдужiсть до суспiльних процесiв, що вiдбуваються в Українi, та активна громадянська позицiя є визначальною характеристикою Адвокатської компанiї «Моор & партнери».

Ми намагаємося не дистанцiюватися вiд проблем суспiльства, адже усвiдомлюємо, що юридична практика — це не просто бiзнес, а, насамперед, професiйна дiяльнiсть, направлена на захист прав та законних iнтересiв тих, хто цього потребує. Саме тому ми підтримуємо започатковану кілька років тому соцiальну програму «Народний адвокат», в рамках якої безкоштовну юридичну допомогу отримали тисячі наших малозабезпечених спiвгромадян.

Велика увага у компанiї «Моор & партнери» придiляється науковiй дiяльностi, адже ми усвідомлюємо те, що юридична практика має грунтуватись на результатах теоретико-практичних досліджень. Наші адвокати та юристи постійно залучаються до підготовки законопроектів у галузі податкового, фінансового, виборчого законодавства.

Спiвробiтники компанiї є авторами великої кiлькостi публiкацiй у провiдних наукових та науково-практичних юридичних перiодичних виданнях України. Серед адвокатiв компанiї є кандидати юридичних наук, автори науково-практичних коментарiв до кодексiв України, навчальних посiбникiв тощо. Ми також пiдтримуємо науковi дослiдження провiдних українських вчених. Зокрема, нещодавно наша компанiя виступила спонсором видання працi всесвiтньо вiдомого iсторика, професора Володимира Сергiйчука про український нацiонально-визвольний рух «Український здвиг: Подiлля».

Переконанi, що наша суспiльна дiяльнiсть є корисною для українського суспiльства, а тому будемо і надалі втiлювати у життя соцiально значущi проекти.